SAW_logo

home         English
           
Amdanom ni
Prentisiaethau
Swyddi Gwag
Lleoliad
Cysylltwch â ni
Cyflogwyr
 
Cyflogwyr

"...mae 9 allan o 10 o gyflogwyr sy'n cyflogi prentisiaid er mwyn cyflawni buddion busnes, yn dweud wrthym fod prentisiaethau'n cyflawni'r canlyniaudau a ddymunir - gan gynnwys 89% a ddywedodd fod hynny wedi helpu eu busnes i wella ansawdd eu cynnyrch neu wasanaeth."

Asiantaeth Ariannu Sgiliau Mawrth 2016- Ffeithiau Allweddol am Brentisiaethau

training pic

Mae ACO yn ddarparwr hyfforddiant o safon, gyda thros 30 mlynedd o brofiad, gan ddarparu prentisiaethau mewn llwybrau Cyfrifyddu, Busnes a Gweinyddiaeth, Gwasanaeth Cwsmeriaid a Defnyddwyr TG. Gall ACO eich helpu gyda recriwtio a dewis prentis i wella'ch busnes.

Mae ACO yn delio â chyflogwyr yn Ne Cymru, yn bennaf Abertawe a'r ardaloedd cyfagos. Mae rhai o'n cyflogwyr wedi delio ag ACO ers dros 32 mlynedd ac yn dod o ac yn dod o bob math o fusnesau e.e. cyfreithwyr, gwerthwyr ceir, elusennau, asiantau theatrig a mwy. Ariennir prentisiaethau gan Lywodraeth Cymru ac mae ACO yn codi cyfraniad bychan ar gyfer prentisiaethau cyntaf i ategu'r cyllid hwn. Gall ein tîm profiadol eich cynghori ar fuddion a chostau cyflogi prentis.

Ar hyn o bryd mae yna gynllun cymhelliant cyflogwr hyd at £ 3,500, lle mae'n bosib y byddwch chi'n gymwys i gael cymorth ariannol ar gyfer prentis.

"Mae ein prentis wedi bod yn ddarganfyddiad go iawn ar gyfer y busnes hwn ac mae'n enghraifft wych o sut y gall y rhaglen brentisiaeth helpu cyflogwyr i ddod o hyd i'r staff cywir. ."

Grŵp Sinclair

Recriwtio prentisiaid:

Mae gan ACO ddarpar ymgeiswyr yn aros am gyfleoedd prentisiaeth. Mae ACO hefyd yn marchnata lleoliadau prentisiaeth (yn ôl eich disgresiwn) trwy hysbysebion ar wefannau amrywiol a llwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Mae ymgeiswyr posibl yn mynd trwy broses gyfweld a sgrinio trylwyr yn ACO Training Limited lle maent yn cael eu cyfweld yn unigol gan staff, yn cael profion dawn ac yn mynd trwy broses sgrinio. Yna bydd ein tîm yn rhoi ymgeiswyr addas mewn cysylltiad Bydd y tîm allan yn rhoi ymgeiswyr addas mewn cysylltiad â chyflogwyr sydd â swyddi, yn barod i’w ddewis.

"Rydym yn Gyfanwerthwr Rhodd lleol sy'n tyfu'n gyflym,  rydym wedi datblygu perthynas wych dros y 10 mlynedd ddiwethaf gyda ACO Training, gan bwy rydym ni'n cyflogi Prentisiaid mewn TG, Cyfrifon a Gweinyddiaeth. Ar hyn o bryd rydym yn cyflogi 1 prentis mewn Gweinyddiaeth a 3 mewn Cyfrifon sy'n aelodau pwrpasol a brwdfrydig o'r tîm gyda golwg at gontract parhaol. Mae ACO Training yn gwmni pwrpasol proffesiynol sydd wedi cynorthwyo ni yn ein hanghenion cyflogaeth hyd yn hyn."

Something Different Wholesale.

Addasrwydd cyflogwr:

Bydd ein tîm yn siarad â chi am eich anghenion prentisiaeth a byddwn yn ymweld â'ch busnes i gadarnhau eich addasrwydd ar gyfer cyflogi prentis. Byddwn yn eich helpu i benderfynu ar raglen brentisiaeth addas ar gyfer y rolau swyddi sydd gennych.

Hyfforddiant prentis sy'n addas ar gyfer eich busnes:

We will tailor the qualifications to your requirements wherever possible so that your apprentices are gaining qualifications in skills required in your business. We are flexible and can try to accommodate your needs for apprentice attendance and training.

"Mae'r profiad sydd gennym yn y cwmni gydag ACO a'i phrentisiaid, o fewn y swyddfa gyfrifon, wedi helpu i ddatblygu effeithlonrwydd ein hadran."

CEM Day Limited

Safon Ansawdd a Cymwysterau Cydnabyddedig:

Arolygwyd ACO gan ESTYN (Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru), fel rhan o gonsortiwm Academi Sgiliau Cymru, ym mis Mai 2014. Cyflawnwyd graddau da ac mae "Da" yn cael ei ddiffinio fel "Mae llawer o gryfderau a dim meysydd pwysig sydd angen gwelliant arwyddocaol ". Cynhaliwyd arolygiad "walkthrough" ar gyfer SAW ym mis Mehefin 2017, lle cafwyd adborth ardderchog unwaith eto. Mae ACO yn dal tystysgrif Marc Sgiliau Ansawdd Sylfaenol ac mae'n gwella lefelau sgiliau ei ddysgwyr fel rhan o'r Rhaglen Brentisiaethau. Rydym yn ganolfan gymeradwy ar gyfer llawer o a sefydliadau a gyrff dyfarnu ac rydym yn cynnig cymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol. Rydym yn gweithio gydag OCR, AAT, Pearson, The Council for Administration, The Financial Services Partnership, The Tech Partnership,, Llywodraeth Cymru ac ati.

Hyfforddiant preifat:

Rydym yn cynnig hyfforddiant preifat i staff eraill, er enghraifft, mewn sgiliau TG megis Taenlenni, Prosesu Geiriau, Sage ac ati.

 Mae'r Rhaglenni Prentisiaeth a Hyfforddeiaeth, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, yn cael cymorth ariannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.FSP Logopearson_logotech_ptnrshp_logoESF logo